PERSONUPPGIFTSPOLICY

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Frölunda Hockey Club värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Frölunda Hockeys bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.  

Frölunda Hockey Club förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. 
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. 
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy - så här behandlar Frölunda Hockey Club dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Frölunda Hockey Clubs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Frölunda Hockey Club, org.nr. 857204-5683, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka uppgifter behandlas?

Frölunda Hockey Club behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Frölunda Hockey uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål: 

• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

• För att administrera och ge en god service runt ditt medlemskap. 

• För att utställa eventuella biljettfakturor. 

• För att föra statistik i syfte att utveckla Frölunda Hockey Clubs tjänster och därigenom göra upplevelsen bättre för så många som möjligt. 

• För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar. 

• För budning av auktionsobjekt. 

• För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

• För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar.

 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster.  

• För att informera vinnare i tävlingar som arrangeras online. 

• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information. 

• För att ge dig tillgång till innehåll, Chatfunktion och medverka i Tävlingar i Frölunda Indians app.

 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster. 

•För att skicka nyhetsbrev. • För att tillhandahålla vår WiFi-service i Scandinavium.

När har Frölunda Hockey Club rätt att behandla dina personuppgifter?

Frölunda Hockey Club har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Frölunda Hockey Club kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Frölunda Hockey Club behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Frölunda Hockey Clubs och Frölunda Hockey Clubs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Frölunda Hockey Club.

Hur skyddas dina uppgifter?

Frölunda Hockey Club värnar om din integritet. Frölunda Hockey Club arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur informationen samlas in.

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Frölunda Hockey Club: Du kan förse Frölunda Hockey Club med uppgifter vid bokning av medlemskap på Internet, tecknande av partnerskap, ifyllande av enkäter, telefonkontakt, vid kontakt med Frölunda Hockey Club via webbformulär eller e-post etc. 

Vid besök på hemsida: 

Frölunda Hockey Club kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida eller till oss knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Frölunda Hockey Club kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas. 

Vid e-postutskick: 

Frölunda Hockey Club sparar information från e-postutskick. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Varför vi behandlar personuppgifter

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

 – Kunna erbjuda högre servicenivå. 

 – För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Frölunda Hockey Club sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: 

Frölunda Hockey Club 

Registrator Box 12127 

402 42 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 18/04/01

STOLTA HUVUDPARTNERS